Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Személyes adatok gyűjtése, felhasználása és feldolgozása

Adatkezelő neve: Délnyugat Reklámstúdió Kft. (továbbiakban: Adatkezelő)
Adatkezelő székhelye: 7632 Pécs, Kéméndi sor 32.
Adatkezelő elérhetőségei: www.delnyugat.hu; +3630 925 5729; delnyugat@delnyugat.hu

Adatkezelő a személyes adatokat elsődlegesen a jelen weboldalnak a felhasználók részére történő elérhetővé tételére használja fel. Az adatok bármely további kezelésére kizárólag törvényi kötelezettség vagy felhatalmazás alapján kerül sor, illetve, ha az érintett felhasználó ehhez hozzájárulását adta Adatkezelő részére. Adatkezelő az adatok tárolását és kezelését különösen az alábbi célok érdekében végzi:

Az oldal látogatásával Adatkezelő automatikusan rögzít bizonyos adatokat. Ide sorolhatók az alábbiak: a kívánt tartalom (pl. különösen a tartalom, szövegek, képek és termékinformációk, továbbá a letöltésre szánt fájlok stb.) továbbításához szükséges, az adott felhasználói eszközhöz (pl. számítógép, okos telefon) tartozó IP cím vagy eszköz-azonosító; a felhasználók weboldalhoz kötődő tevékenysége; a felhasználói eszköz típusa; az alkalmazott böngésző típusa; valamint a látogatás dátuma és ideje.

Adatkezelő ezen információkat legfeljebb 7 napig tárolja a visszaélések felismerése és megállapítása, valamint az oldal megjelenésének, jellemzőinek és funkcióinak javítása, valamint általános adminisztrációs feladatok ellátása érdekében.

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli, illetve anonimizálja az oldal használatával kapcsolatos adatokat, ideértve az IP címeket is, amennyiben azok a fenti cél eléréséhez már nem szükségesek.

Az adatok kezelése és felhasználása a következő indokok figyelembevételével jogszabályon alapul: 

(1) az adatkezelésre a weboldal elérhetővé tétele érdekében van szükség; 

(2) Adatkezelőnek törvényes érdeke fűződik a weboldal funkcionalitásának és hibamentes működésének biztosításához és tökéletesítéséhez, valamint ahhoz, hogy az megfeleljen a felhasználók igényeinek.

Személyes adatok további kezelése

Kapcsolatfelvétel a felhasználó/fogyasztó részéről
Adatait Ön az (Árajánlat kérés)kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül is megadhatta számunkra, illetve felkereshetett bennünket valamelyik elérhetőségünkön is, például e-mailen, telefonon vagy levélben. Megkeresését az Ön hozzájárulásának tekintjük, ahol adatait kérésének megválaszolásához használjuk fel.

Megőrzési idő
Amennyiben a további megőrzést valamely jogos érdek, igény vagy hatósági eljárás nem indokolja, úgy megadott adatait 2 hónapig őrizzük meg.Ettől eltérő a megőrzési idő, amennyiben Ön panasszal fordult hozzánk. Ebben az esetben a jogszabályban (Fogyasztóvédelemről szóló törvény) meghatározott megőrzési időt kell alkalmaznunk, amely 5 év.

Fogyasztókkal, ügyfelekkel történő kapcsolattartás /Online közösségek
Ön hozzájárulását adhatta ahhoz, hogy Adatkezelő kezelje
• elérhetőségi adatait, amelyeket esetlegesen Adatkezelő részére megadott, (adatkezelés célja: megkeresés megválaszolása)
• Adatkezelővel folytatott elektronikus kommunikációjának tartalmát és körülményeit, úgymint a kapcsolatfelvételi űrlapot vagy e-mail levelezéseket, (adatkezelés célja: megkeresés megválaszolása)
• Adatkezelő weboldalainak Ön által történő használatára vonatkozó adatait, (adatkezelés célja: weboldal optimalizálás)

Ön a jövőre nézve bármikor visszavonhatja hozzájárulását a fenti elérhetőségek valamelyikén. A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőzően adott hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

Sütik, pixel, ujjlenyomatok

Az oldal sütiket és ahhoz hasonló technológiai megoldásokat alkalmaz. Az oldal alapműködéséhez szükséges sütik kezelése automatikusan történik. Más sütik(vagy ehhez hasonló technológiai megoldások) csak az Ön előzetes hozzájárulása esetén kerülnek alkalmazásra. Az általunk használt sütikkel(vagy ehhez hasonló technológiai megoldásokkal) és funkciójukkal kapcsolatban bővebb információt a Sütik szabályzat menüpont alatt ér el. Szintén e menüpont alatt olvashat arról, hogy miként tudja a jövőre nézve a már megadott hozzájárulását visszavonni.

Az Ön által tett beállítások az adott oldalra, az éppen használt böngészőre és eszközre lesznek érvényesek. Amennyiben tehát Ön otthonról és munkahelyéről is meglátogatja oldalunkat vagy többféle böngészőt is használ, akkor az Ön által preferált beállításokat minden egyes eszközre, illetve böngészőre meg kell adnia.

A közösségi média beépülő moduljainak alkalmazása

A különböző közösségi hálózatok beépülő moduljai(„plug-in”) megtalálhatók weboldalainkon. Az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat az érintett társaságok(„szolgáltatók”) biztosítják. Az említett szolgáltatók közé tartoznak az alábbiak:

Facebook felületet a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”) működteti. A Facebook beépülő moduljai és azok megjelenési formájának megtekintéséhez, látogasson el a következő oldalra: https://developers.facebook.com/docs/­plugins

Google+ és YouTube szolgáltatást a Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA („Google”) biztosítja. A Google+ beépülő moduljai és azok megjelenési formájának megtekintéséhez látogasson el a következő oldalra:
https://developers.google.com/+/web/ ; a YouTube beépülő moduljai megtekintéséhez, látogasson el az alábbi oldalra:
https://developers.google.com/youtube/subscribe/

Az Instagram szolgáltatást az Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“) biztosítja. Az Instagram beépülő moduljai és azok megjelenési formájának megtekintéséhez, látogasson el a következő oldalra: https://developers.facebook.com/docs/instagram/oembed

LinkedIn felületet a LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA („LinkedIn”) működteti. A LinkedIn beépülő moduljai és azok megjelenési formájának megtekintéséhez látogasson el következő oldalra: https://developer.linkedin.com/plugins#

A böngésző csak abban az esetben létesít közvetlen kapcsolatot a szolgáltatók szervereivel, ha Ön aktiválja a beépülő modulokat, és ezzel engedélyt ad az adatok továbbítására. Ilyenkor az érintett szolgáltató közvetlenül az Ön böngészőjének továbbítja a különböző beépülő modulok tartalmát, ami azt követően a képernyőn is megjelenik.

A beépülő modul továbbítja a szolgáltató felé, hogy Ön mely weboldalainkat nyitotta meg. Ha weboldalunk böngészése közben be van jelentkezve valamely szolgáltató felhasználói fiókjába, a szolgáltató össze tudja vetni az Önt érdeklő (azaz az Ön által elért) információkat a felhasználói fiókjával. A beépülő modulok funkcióinak használata esetén (például kattintás a „Like” gombra, hozzászólás) a böngésző ezt az információt is közvetlenül a szolgáltatónak továbbítja megőrzésre.

Az adatok szolgáltató általi gyűjtéséről és felhasználásáról, valamint a fenti adatkezeléssel kapcsolatban az Önt megillető jogokról és a rendelkezésre álló lehetőségekről a szolgáltatók adatvédelmi tájékoztatójában találhat további tudnivalókat:

A Facebook adatvédelmi tájékoztatója: http://www.facebook.com/policy.php
A Google adatvédelmi tájékoztatója: https://www.google.com/intl/de/policies/DataProtection/
Az Instagram adatvédelmi tájékoztatója: https://help.instagram.com/­155833707900388/
A LinkedIn adatvédelmi tájékoztatója: https://www.linkedin.com/legal/Data Protection-policy

Az adatvédelemmel kapcsolatban Önt megillető jogok

Ön bármikor érvényesítheti az adatihoz való hozzáféréshez fűződő jogát. Továbbá, amennyiben azok feltételei fennállnak, Ön az alább felsorolt jogokkal is élhet:

• Helyesbítéshez való jog
• Törléshez való jog
• Az adatkezelés korlátozásához való jog
• Az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz történő panaszbenyújtáshoz való jog
• Adathordozhatósághoz fűződő jog(2018. május 25-től kezdődően)
• Tiltakozáshoz való jog

Adatkezelő jogos érdekei alapján végzett adatkezeléssel szemben Ön mint adatkezeléssel érintett bármikor tiltakozhat. Adatkezelő ebben az esetben azonnal leállítja az érintett adatkezelést, kivéve, ha Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

IIlyen esetekben, illetve ha bármilyen kérdése vagy kérése merül fel személyes adataival kapcsolatban, kérjük, levélben vegye fel a kapcsolatot adatvédelmi felelősünkkel az 1. pontban megadott elérhetőséegeken.

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: naih.hu

Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

• a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
• az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
• a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
• a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
• a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)